Slokas

Durga Sthothram

01. Durga Suktham Tamil English Sanskrit
02. Sri Lalitha Sahasra Nama Sthothram Tamil English Sanskrit
03. Sri Lalitha Trishati Sthothram Tamil English Sanskrit
04. Sri Lalitha Trishati Namaavali Tamil English Sanskrit
05. Sri Lalitha Sahasra Namaavali Tamil English Sanskrit
06. Sri Lalitha Navaratna Malai Tamil English Sanskrit
07. Sri Lalitha Pancharatnam Tamil English Sanskrit
08. Mahishaasura Mardhini Sthothram Tamil English Sanskrit
09. Annapoorna Ashtakam Tamil English Sanskrit
10. Sri Devi Khadghamala Sthothram Tamil English Sanskrit
11. Navadurga Sthothram Tamil English Sanskrit
12. Sri Rajarajeswari Ashtakam Tamil English Sanskrit
13. Devi Mahatmyam Devi Kavacham Tamil English Sanskrit
14. Devi Mahatmyam Argala Sthothram Tamil English Sanskrit
15. Devi Mahatmyam Keelaka Sthothram Tamil English Sanskrit
16. Devi Mahatmyam Devi Suktham Tamil English Sanskrit
17. Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Sthothram Tamil English Sanskrit
18. Durga Ashtothra Sata Namaavali Tamil English Sanskrit
19. Durga Sapta Sloki Tamil English Sanskrit
20. Kamakshi Dukha Nivaarana Ashtakam Tamil English Sanskrit
21. Durga Pancharatnam Tamil English Sanskrit
22. Durgaashtakam Tamil English Sanskrit
23. Durga Dwaadrimsa Namaavali Tamil English Sanskrit
24. Devi Suktham (Riv Veda) Tamil English Sanskrit
25. Gayathri Kavacham Tamil English Sanskrit