Slokas

Lakshmi Sthothram

01. Sri Suktham Tamil English Sanskrit
02. Lakshmi Suktham Tamil English Sanskrit
03. Lakshmi Asthothra Sata Nama Sthothram Tamil English Sanskrit
04. Ashta Lakshmi Sthothram Tamil English Sanskrit
05. Kanakadaara Sthothram Tamil English Sanskrit
06. Lakshmi Asthothra Sata Namaavali Tamil English Sanskrit