Slokas

Saraswathi Sthothram

01. Saraswathi Suktham Tamil English Sanskrit
02. Shyamala Dandakam Tamil English Sanskrit
03. Saraswathi Asthothra Sata Nama Sthothram Tamil English Sanskrit
04. Saraswathi Asthothra Sata Namaavali Tamil English Sanskrit