Slokas

Shiva Sthothram

01. Sri Rudhram Laghunyasam Tamil English Sanskrit
02. Sri Rudhram Namakam Tamil English Sanskrit
03. Sri Rudhram Chamakam Tamil English Sanskrit
04. Rudhra Suktham Tamil English Sanskrit
05. Mrithyu Suktham Tamil English Sanskrit
06. Manyu suktham Tamil English Sanskrit
07. Shivaashtakam Tamil English Sanskrit
08. Lingaashtakam Tamil English Sanskrit
09. Shiva Panchaaksharam Tamil English Sanskrit
10. Chandrasekaashtakam Tamil English Sanskrit
11. Bilvaashtakam Tamil English Sanskrit
12. Maha Mruthyunja Sthothram Tamil English Sanskrit
13. Shiva Thandava Sthothram Tamil English Sanskrit
14. KaalaBairavaashtakam Tamil English Sanskrit
15. Shiva Sadaakshara Sthothram Tamil English Sanskrit
16. Samba Sadasiva Aksharamala Tamil English Sanskrit