Slokas

Shiva Sthothram

01. Sri Rudhram Laghunyasam Tamil English Sanskrit
02. Sri Rudhram Namakam Tamil English Sanskrit
03. Sri Rudhram Chamakam Tamil English Sanskrit
04. Manyu suktham Tamil English Sanskrit
05. Shivaashtakam Tamil English Sanskrit
06. Lingaashtakam Tamil English Sanskrit
07. Shiva Panchaaksharam Tamil English Sanskrit
08. Chandrasekaashtakam Tamil English Sanskrit
09. Bilvaashtakam Tamil English Sanskrit
10. Maha Mruthyunja Sthothram Tamil English Sanskrit
11. Shiva Thandava Sthothram Tamil English Sanskrit
12. KaalaBairavaashtakam Tamil English Sanskrit