Slokas

Vedic  Chants

01. Ganapathi Atharvasheernam Tamil English Sanskrit
02. Ganapathi Prarthana Ghanapatham Tamil English Sanskrit
03. Sri Rudhram Laghunyasam Tamil English Sanskrit
04. Sri Rudhram Namakam Tamil English Sanskrit
05. Sri Rudhram Chamakam Tamil English Sanskrit
06. Purusha suktham Tamil English Sanskrit
07. Narayana suktham Tamil English Sanskrit
08. Vishnu suktham Tamil English Sanskrit
09. Sri suktham Tamil English Sanskrit
10. Durga suktham Tamil English Sanskrit
11. Medha suktham Tamil English Sanskrit
12. Pavanaa suktham Tamil English Sanskrit
13. Rathri suktham Tamil English Sanskrit
14. Navagraha suktham Tamil English Sanskrit
15. Nakshathra suktham Tamil English Sanskrit
16. Manyu suktham Tamil English Sanskrit
17. Shanthi Panchakam Tamil English Sanskrit
18. Manthra Pushpam Tamil English Sanskrit