Slokas

Vishnu Sthothram

01. Narayana Suktham Tamil English Sanskrit
02. Vishnu Suktham Tamil English Sanskrit
03. Vishnu Sahasranaman Tamil English Sanskrit
04. Venkateswara Suprabatham Tamil English Sanskrit
05. Venkatesa Ashtakam Tamil English Sanskrit
06. Venkateswara Dwadasa Manjaarika Sthothram Tamil English Sanskrit
07. Venkateswara Vajra Kavacham Tamil English Sanskrit
08. Venkateswara Navarathna Maalika Sthuti Tamil English Sanskrit
09. Venkateswara Ashtothra Sata Namaavali Tamil English Sanskrit
10. Venkateswara Ashtothra Sata Nama Sthothram Tamil English Sanskrit
11. Venkateswara Dwadasa Nama Sthothram Tamil English Sanskrit
12. Venkatesa Nidhyanam Tamil English Sanskrit
13. Dhanvanthri Sthothram Tamil English Sanskrit
14. Narashima Runa Mochana Sthothram Tamil English Sanskrit
15. Mathuraashtakam Tamil English Sanskrit
16. Vishnu Mrithyunja Stothram Tamil English Sanskrit
17. Sathyanarayana Ashtakam Tamil English Sanskrit
18. Sudharsana Sadgam Tamil English Sanskrit
19. Sudharsana Ashtakam Tamil English Sanskrit